ចំនង់ចំណូលចិត្តចូលចិត្ត Design ថតរូប ថតវីដីអូរ និង សរសេរ Code តាំងពី ឆ្នាំ ២០១១ មក !
បទពិសោធន៍ ក្នុងការ Design  រយះពេល ៤ឆ្នាំ សរសេរ Code រយះពេល ៨ឆ្នាំ VB.NET 
ប្រលោកក្នុងវិស័យ Film រយះពេល ៣ឆ្នាំ ចាប់ពី២០១៧ មក
ធ្វើអ្វីដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់ ផ្ដល់ក្ដីស្រឡាញ់សម្រាប់ខ្លួនឯង 

Sunhout Ngov

(855) 16 666 240 , 85 7000 69

Email : sunhout@beycolor.com